KONKURS KUNICKA

W ramach Forte Artus Festiwal 27 października w Dworze Artusa wystąpi słynna polska piosenkarka Halina Kunicka. Artystka wykona piosenki, których autorem jest Wojciech Młynarski

Widzowie Telewizji Toruń, którzy wezmą udział w konkursie sms-owym  i poprawnie odpowiedzą na pytanie, mogą wygrać bilety na ten koncert.

Najsłynniejszą piosenką Haliny Kunickiej jest:

 A) Orkiestry Dęte

 B) Kolorowe Jarmarki

C) Tyle słońca w całym mieście

SMS y z prawidłową odpowiedzią należy wysyłać do środy 25 października do godz. 13.00 na numer 72601 o treści:

TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C

Koszt SMS-a 2 zł 46 gr brutto

REGULAMIN KONKURSU "Koncert Halina Kunicka”

§ 1. Założenia wstępne

1. Organizatorem Konkursu, prowadzonego pod nazwą „Koncert Halina Kunicka” (zwanym dalej jako “Konkurs”) jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu, ul. Tuwima 9, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116913 – zwana dalej “Organizatorem”, w imieniu którego działa Telewizja Kablowa Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2 – zwana dalej „Koordynatorem”.

2.         Konkurs organizowany jest w okresie od 23.10.2017 r. od godziny 17.00 do 25.10.2017 r. do godziny 13.00.

3.         Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu (pracownicy i wykonawcy), a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.         W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 powyżej (“Uczestnik”), będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

5.         Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Kablowej Toruń, ul. B. Głowackiego 2 w Toruniu oraz na stronie www.toruntv.pl

6.         Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

7.         Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”)  w składzie:

Specjalista  ds. reklamy – Halina Wiśniewska

Programista telegazety - Aneta Wnuk

Inspektor Informatyk - Gwidon Lewandowski

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające kryteria określone w par. 1 pkt 4, które w okresie trwania Konkursu przesłały na  nr 72601  treść: TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C. Przez prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego należy rozumieć przysłanie  sms-a  odpowiadającego na pytanie:

„Najsłynniejszą piosenką Haliny Kunickiej jest utwór:” Odp.: A) Orkiestry Dęte, B) Kolorowe Jarmarki, C) Tyle słońca w całym mieście

Nagrody zostaną przyznane sześciu Uczestnikom, którzy jako pierwsi udzielą poprawnej odpowiedzi  w formie sms.

§ 3. Nagrody

1.  Nagrodą w Konkursie  jest 6 wejściówek  na koncert Haliny Kunickiej w dniu 27.10.2017 r. w ramach Forte Artus Festiwal 2017.

2.  Łączna wartość  nagród  wynosi 270 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).

3.         W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu Organizator może odmówić przyznania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje kolejna osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi w sposób opisany w paragrafie 2. Regulaminu, która spełnia wszystkie warunki Konkursu.

4.         Fundatorem nagrody jest Centrum Kultury Dwór Artusa, odbiór nagrody odbędzie się w kasie Dworu Artusa, w dniu koncertu na dwie godziny przed jego rozpoczęciem imprezy, jednak nie później niż pól godziny przed koncertem.

5.         Koordynator poinformuje Zwycięzców w dniu zakończenia konkursu, wysyłając do nich sms.

6.         W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nieodebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7.         Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca nagrody spełnia warunki określone  w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.

9.         Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli jej zdobywca spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

10.       Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§ 4. Reklamacje

1.         Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem oraz otrzymaniem nagrody należy składać bezpośrednio na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem: MSM - Telewizja Kablowa Toruń, ul. Tuwima 9 w Toruniu z dopiskiem „Konkurs_Koncert Halina Kunicka” w terminie 1 dnia od daty wyłonienia Zwycięzcy.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Telewizję Kablową Toruń z siedzibą w Toruniu moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z „Konkursem Koncert Halina Kunicka” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść”.

2.         Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3.         Reklamacje rozpoznaje Dyrektor Telewizji Kablowej w terminie 1 dnia od daty jej otrzymania. Decyzja w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1.         Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest MSM z siedzibą w Toruniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i będą przechowywane w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

2.         Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska, miejsca zamieszkania oraz treści jego odpowiedzi na zadanie Konkursowe na antenie Telewizji Kablowej Toruń.

3.         Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 2 poprzez udział w Konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich  z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

§          6. Pozostałe

1.         Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Toruniu po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

2.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.toruntv.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach z witryną www.toruntv.pl

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

4.         Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

23976097
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2017 TV Toruń