ABSOLUTORYJNA SESJA SEJMIKU

Głównym punktem poniedziałkowej (28 maja) sesji będzie głosowanie nad sprawozdaniem finansowym województwa i wykonaniem budżetu za ubiegły rok oraz nad absolutorium dla zarządu województwa. W porządku obrad także projekt uchwały w sprawie nowego podziału regionu na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku.

Sejmikowa Komisja Rewizyjna, po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych sejmiku oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 i rekomenduje sejmikowi udzielenie absolutorium zarządowi. Ostateczną decyzję podejmie sejmik podczas poniedziałkowego posiedzenia. Zgodnie ze statutem województwa uchwałę w sprawie absolutorium sejmik podejmuje bezwzględną większością głosów.

Ważnym puntem obrad będą debata i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nowego podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa. Powodem zmian jest spadek liczby mieszkańców województwa. Dlatego, zarządzeniem wojewody z lutego 2018, liczba mandatów do sejmiku została zmniejszona z obecnych 33 do 30. Będąca tego konsekwencją konieczność zmiany granic okręgów wyborczych jest wymuszona przepisami Kodeksu wyborczego, które ustalają wymóg jednolitej normy przedstawicielstwa (liczby mieszkańców przypadających na jeden mandat) oraz liczbę radnych wybieranych w jednym okręgu (od 5 do 15). Więcej informacji: http://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32361-nowe-okregi-wyborcze-do-sejmiku-decyduje-arytmetyka 

Pozostała część sesji zdominują sprawy związane z ochroną środowiska. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawi informację o stanie środowiska w naszym województwie w roku minionym. Radni rozpatrzą uchwałę w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, który powstanie na terenie gmin Grudziądz i Rogóźno.

W uroczystej części obrad zaplanowano podsumowanie tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Przedstawiciele zwycięskich szkół odbiorą nagrody. Na poziomie gimnazjalnym w konkursie triumfował  Zespół Szkół w Dobrzejewicach w powiecie toruńskim. Na poziomie ponadgimnazjalnym nagrodzimy Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bydgoszczy, I liceum Ogólnokształcące w Toruniu i Zespół Szkół Niepublicznych im. J. Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w powiecie żnińskim.

27569927
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń