INFORMACJE TV TORUŃ

23-10-2017
Konkurs gęsina

W ramach tegorocznej akcji pod nazwą Gęsina na Świętego Marcina organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, widzowie Telewizji Toruń, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie, mogą wygrać gęsie tuszki.

Mikołaj Rej jest autorem słów: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy

A )"nie tylko gęsinę najlepszą mają"

B) "nie gęsi, iż swój język mają"

c) „zawsze dobry smak mają”

SMS y z prawidłową odpowiedzią należy wysyłać do wtorku 24 października do godz. 13.00 na numer 73601 o treści: TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C

Koszt SMS-a 3 zł 69 gr brutto

Uwaga: Odbiór nagród odbędzie się bezpośrednio z samochodu  - chłodni,  w wyznaczonym przez fundatora nagród miejscu i czasie, o czym zwycięzcy zostaną poinformowani na co najmniej dwa dni przed terminem odbioru.

 Więcej o kampanii: www.kujawsko-pomorskie.pl/gesina

REGULAMIN KONKURSU "Gęsina na Świętego Marcina"

§1. Założenia wstępne

1.  Organizatorem Konkursu, prowadzonego pod nazwą „Gęsina na Świętego Marcina” (dalej jako “Konkurs”) jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu, ul. Tuwima 9, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116913– zwana dalej “Organizatorem”, w imieniu którego działa Telewizja Kablowa Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2 – zwana dalej „Koordynatorem”.

2.         Konkurs organizowany jest w okresie od 20.10.2017 r. od godziny 17.00 do 24.10.2017 r. do godziny 13.00.

3.         Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu (pracownicy i wykonawcy), a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.         W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 powyżej (“Uc6estnik”), będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

5.         Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Kablowej Toruń,

ul. B. Głowackiego 2 w Toruniu oraz na stronie www.toruntv.pl

6.         Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

7.         Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”) w składzie:

      Specjalista ds. reklamy – Halina Wiśniewska

Programista telegazety - Aneta Wnuk

Inspektor Informatyk - Gwidon Lewandowski

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

        W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające kryteria określone w par. 1 pkt 4, które w okresie trwania Konkursu przesłały na nr 73601  treść: TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C

       Przez prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego należy rozumieć przysłanie sms-a    

       odpowiadającego na pytanie:

       Mikołaj Rej jest autorem słów: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy

          A )"nie tylko gęsinę najlepszą mają"

          B) "nie gęsi, iż swój język mają"

          C) „zawsze dobry smak mają”

        Nagrody zostaną przyznane czterdziestu Uczestnikom, którzy jako pierwsi udzielą poprawnej odpowiedzi w formie sms.

§3. Nagrody

1.  Nagrodami w Konkursie  jest 40 gęsich tuszek w ramach akcji „Gęsina na Świętego Marcina”

2.  Łączna wartość  nagród  wynosi 4480 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych brutto).

3.         W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu Organizator może odmówić przyznania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje kolejna osoba, która została wybrana w sposób opisany w paragrafie 2 pkt. 2. Regulaminu, która spełnia wszystkie warunki Konkursu.

4.         Fundatorem nagrody jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a odbiór nagrody odbędzie się bezpośrednio z samochodu  - chłodni,  w wyznaczonym przez fundatora nagród miejscu i czasie, o czym zwycięzcy zostaną poinformowani na co najmniej dwa dni przed terminem odbioru.

5.         Koordynator poinformuje Zwycięzców w dniu zakończenia konkursu, wysyłając do nich sms.

6.         W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w wyznaczonym terminie, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nieodebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7.         Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.

9.         Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli jej zdobywca spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

10.       Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§4. Reklamacje

1.         Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem oraz otrzymania nagrody należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem: MSM - Telewizja Kablowa Toruń, ul. Tuwima 9  w Toruniu z dopiskiem  „KONKURS Gęsina na Świętego Marcina”  w terminie 1 dnia od daty wyłonienia  Zwycięzcy

2.         Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Telewizję Kablową Toruń z siedzibą w Toruniu moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z „Konkursem Gęsina na Świętego Marcina ” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się  z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść”.

3.         Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

4.         Reklamacje rozpoznaje Dyrektor Telewizji Kablowej w terminie 1 dnia od daty jej otrzymania. Decyzja  w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§5. Przetwarzanie danych osobowych

1.         Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest MSM z siedzibą w Toruniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i będą przechowywane w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

2.         Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska, miejsca zamieszkania oraz treści jego odpowiedzi na zadanie Konkursowe na antenie Telewizji Kablowej Toruń.

3.         Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 2 poprzez udział w Konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

§6. Pozostałe

1.         Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Toruniu po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

2.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.toruntv.pl Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach z witryną www.toruntv.pl

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

4.         Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

23-10-2017
Konkurs Kunicka

W ramach Forte Artus Festiwal 27 października w Dworze Artusa wystąpi słynna polska piosenkarka Halina Kunicka. Artystka wykona piosenki, których autorem jest Wojciech Młynarski

Widzowie Telewizji Toruń, którzy wezmą udział w konkursie sms-owym  i poprawnie odpowiedzą na pytanie, mogą wygrać bilety na ten koncert.

Najsłynniejszą piosenką Haliny Kunickiej jest:

 A) Orkiestry Dęte

 B) Kolorowe Jarmarki

C) Tyle słońca w całym mieście

SMS y z prawidłową odpowiedzią należy wysyłać do środy 25 października do godz. 13.00 na numer 72601 o treści:

TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C

Koszt SMS-a 2 zł 46 gr brutto

REGULAMIN KONKURSU "Koncert Halina Kunicka”

§ 1. Założenia wstępne

1. Organizatorem Konkursu, prowadzonego pod nazwą „Koncert Halina Kunicka” (zwanym dalej jako “Konkurs”) jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu, ul. Tuwima 9, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116913 – zwana dalej “Organizatorem”, w imieniu którego działa Telewizja Kablowa Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2 – zwana dalej „Koordynatorem”.

2.         Konkurs organizowany jest w okresie od 23.10.2017 r. od godziny 17.00 do 25.10.2017 r. do godziny 13.00.

3.         Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu (pracownicy i wykonawcy), a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.         W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 powyżej (“Uczestnik”), będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

5.         Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Kablowej Toruń, ul. B. Głowackiego 2 w Toruniu oraz na stronie www.toruntv.pl

6.         Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

7.         Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”)  w składzie:

Specjalista  ds. reklamy – Halina Wiśniewska

Programista telegazety - Aneta Wnuk

Inspektor Informatyk - Gwidon Lewandowski

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające kryteria określone w par. 1 pkt 4, które w okresie trwania Konkursu przesłały na  nr 72601  treść: TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C. Przez prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego należy rozumieć przysłanie  sms-a  odpowiadającego na pytanie:

„Najsłynniejszą piosenką Haliny Kunickiej jest utwór:” Odp.: A) Orkiestry Dęte, B) Kolorowe Jarmarki, C) Tyle słońca w całym mieście

Nagrody zostaną przyznane sześciu Uczestnikom, którzy jako pierwsi udzielą poprawnej odpowiedzi  w formie sms.

§ 3. Nagrody

1.  Nagrodą w Konkursie  jest 6 wejściówek  na koncert Haliny Kunickiej w dniu 27.10.2017 r. w ramach Forte Artus Festiwal 2017.

2.  Łączna wartość  nagród  wynosi 270 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).

3.         W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu Organizator może odmówić przyznania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje kolejna osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi w sposób opisany w paragrafie 2. Regulaminu, która spełnia wszystkie warunki Konkursu.

4.         Fundatorem nagrody jest Centrum Kultury Dwór Artusa, odbiór nagrody odbędzie się w kasie Dworu Artusa, w dniu koncertu na dwie godziny przed jego rozpoczęciem imprezy, jednak nie później niż pól godziny przed koncertem.

5.         Koordynator poinformuje Zwycięzców w dniu zakończenia konkursu, wysyłając do nich sms.

6.         W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nieodebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7.         Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca nagrody spełnia warunki określone  w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.

9.         Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli jej zdobywca spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

10.       Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§ 4. Reklamacje

1.         Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem oraz otrzymaniem nagrody należy składać bezpośrednio na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem: MSM - Telewizja Kablowa Toruń, ul. Tuwima 9 w Toruniu z dopiskiem „Konkurs_Koncert Halina Kunicka” w terminie 1 dnia od daty wyłonienia Zwycięzcy.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Telewizję Kablową Toruń z siedzibą w Toruniu moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z „Konkursem Koncert Halina Kunicka” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść”.

2.         Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3.         Reklamacje rozpoznaje Dyrektor Telewizji Kablowej w terminie 1 dnia od daty jej otrzymania. Decyzja w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1.         Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest MSM z siedzibą w Toruniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i będą przechowywane w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

2.         Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska, miejsca zamieszkania oraz treści jego odpowiedzi na zadanie Konkursowe na antenie Telewizji Kablowej Toruń.

3.         Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 2 poprzez udział w Konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich  z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

§          6. Pozostałe

1.         Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Toruniu po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

2.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.toruntv.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach z witryną www.toruntv.pl

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

4.         Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

23-10-2017
Prezydenci o drogach i kolei

Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego obradował 23 października 2017 r. w Bydgoszczy. Tematem były m.in. najważniejsze inwestycje drogowe i kolejowe w regionie. Nasze miasto reprezentował prezydent Torunia Michał Zaleski.

Debaty prezydentów największych miast województwa odbywają się cyklicznie już od kilku lat. Raz na kwartał prezydenci: Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Grudziądza i Włocławka omawiają istotne, wspólne dla samorządów zagadnienia oraz różnorodne problemy, m.in. sprawy oświatowe, dotyczące sportu bądź społeczne, gospodarcze, promocji regionu i ochrony środowiska. Spotkania te kończą się przyjęciem wspólnego stanowiska w określonej kwestii.

Tym razem tematykę obrad poświęcono rządowym inwestycjom drogowym i kolejowym w województwie kujawsko-pomorskim. Prezydenci miast naszego regiony zapoznali się także ze stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego i przyjęli stanowisko w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 

W stanowisku czytamy m.in.: Jednym z największych ograniczeń rozwoju reprezentowanych przez nas ośrodków miejskich jest stan dróg krajowych, w szczególności drogi krajowej nr 10, która tylko w małym fragmencie ma status drogi ekspresowej. Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w której nie określono dat realizacji budowy, powoduje, że obecny stan może pozostać na długie lata.

Już z prostej, graficznej analizy drogowej mapy Polski wynika istotne, centralne znaczenie drogi nr 10 na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako część Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, opisywana droga razem z drogą ekspresową S-5 obsługują strategiczne połączenia północ-południe oraz wschód-zachód.

Wobec tego apelujemy wspólnie do przedstawicieli kompetentnych w tej sprawie władz rządowych o kolejną aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych, w której uwzględniona zostanie budowa drogi ekspresowej S-10, w szczególności odcinka Bydgoszcz-Toruń z węzłami drogowymi: Toruń Południe (Czerniewice) oraz Toruń Kluczyki (Podgórz)”.

23-10-2017
Spotkanie o szpitalu

Wtorek (24 października):  Spotkanie otwarte poświęcone przebudowie i rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w ramach II edycji Targów i Konferencji „Medinpol” – godz. 13.00, Centrum Targowe „Park” w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 3.

Spotkanie z udziałem marszałka województwa  Piotra Całbeckiego oraz przedstawicieli marszałkowskiej spółki odpowiedzialnej za rozbudowę lecznicy, Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., prezentujące stan zaawansowania inwestycji. Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców, odbędzie się w czasie targów „Medinpol" , skierowanych do producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i laboratoryjnego oraz wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych. Organizatorem targów i spotkania jest spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. , patronat honorowy nad imprezą targową objął marszałek województwa.

23-10-2017
Dyżur ZUS

Zakładasz firmę? Nie wiesz, jakie dokumenty należy przekazać do ZUS –  przyjdź na dyżur eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do siedziby I Urzędu Skarbowego w Toruniu.

W trakcie dyżuru dowiesz się, jakie obowiązki masz, jako przedsiębiorca, jakie usługi są dostępna dla Ciebie, jako płatnika. Dowiesz się o zmianach w opłacaniu składek od 1 stycznia 2018 r., kiedy to będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Dyżur odbędzie się 24 października w godz. 10.00-12.00 w I Urzędzie Skarbowym w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 34/36.

Przedsiębiorco ten dyżur jest dla Ciebie

24 października tematem dyżuru telefonicznego będą Ulgi w opłacaniu składek ZUS.

W godzinach od  09.00 do 12.00 pod numerem telefonu 52 34 18 124 dowiesz się  jak rozłożyć dług na raty, gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty dołączyć. Kto może wnioskować o umorzenie zaległych niezapłaconych składek.

Od stycznia 2018 r. zmieniają się zasady opłacania składek. Jeśli masz zaległości wobec ZUS i zgłosiłeś się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, skorzystaj z układu ratalnego by pozostać w tym ubezpieczeniu.  Dzięki układowi ratalnemu możesz spłacić dług i jednocześnie, po opłaceniu składki bieżącej, mieć prawo do świadczeń.

23-10-2017
Aresztowana za narkotyki

Mieszkanka gminy Kikół została aresztowana za posiadanie narkotyków. Policjanci znaleźli w wynajmowanym przez nią i jej partnera mieszkaniu m.in. nasiona konopi indyjskich i ponad 2 kilogramy narkotyków. Teraz kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. W poniedziałek 23 października rano kryminalni z Rubinkowa zatrzymali jej 45-letniego partnera.

W niedzielę 22 października policjanci z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo doprowadzili do Sądu Rejonowego w Toruniu  kobietę, której  udowodnili  posiadanie narkotyków. Do jej zatrzymani doszło w miniony czwartek tj. 19.10.2017 około godziny 17:00 policjanci mając podejrzenia, że kobieta może łamać przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii weszli do wynajmowanego przez nią i jej partnera mieszkania przy ul. Buszczyńskich. Funkcjonariusze podczas przeszukania zajmowanych przez nich pomieszczeń odnaleźli  zielony susz roślinny  oraz 140 nasion konopii indyjskich. Po zważeniu okazało się, że susz waży blisko 2 kilogramy 300 gramów. Substancja została poddana wstępnym policyjnym testom i wykazała właściwości charakterystyczne dla marihuany. W mieszkaniu było jeszcze 250 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. Kolejnego dnia usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i udział w ich obrocie. W niedzielę decyzją sądu kobieta została aresztowana na najbliższe trzy miesiące. W poniedziałek 23 października policjanci zatrzymali partnera 26- latki, który wraz z nią wynajmował mieszkanie. Kryminalni z Rubinkowa przewidują dalszy rozwój w tej sprawie.

23-10-2017
Opel potrącił pieszą

W piątek (20 października), około godz. 17:00, na ul. Poznańskiej (w okolicach skrzyżowania z ul. Prufferów) doszło do wypadku drogowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów toruńskiej drogówki wynika, że 27-latek kierujący osobowym oplem vectrą potrącił 47-latkę przekraczającą jezdnię w rejonie przejścia dla pieszych.

Piesza trafiła do szpitala. Mundurowi ustali, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Przyczyny i okoliczności tego wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

23-10-2017
Zatrzymani z narkotykami

Patrol Grupy Interwencyjnej Straży Miejskiej zatrzymał mężczyznę podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 21 na 22 października 2017 roku przy parku Piekarskie Góry. Niespełna pół godziny po północy strażnicy patrolujący ulicę Słowackiego zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn, którzy na widok mundurowych zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu zatrzymano jednego z nich. Jak się okazało powodem nietypowego zachowania mężczyzny były ukryte w kieszeniach kurtki narkotyki. Strażnicy ujawnili aż 14 woreczków strunowych wypełnionych proszkiem koloru białego oraz aluminiowe zawiniątko z suszem roślinnym koloru zielonego. Zatrzymany 21-latek przyznał, że handluje narkotykami by nie prosić rodziców o pieniądze. Młody mężczyzna trafił w ręce policjantów, wkrótce usłyszy zarzuty.

Patrol Grupy Interwencyjnej Straży Miejskiej zatrzymał mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 20 na 21 października 2017 roku. Około godziny 2.10 strażnicy patrolujący teren Starówki zwrócili uwagę na kierowcę skutera, który nie zważając na obowiązujący zakaz ruchu jechał ulicą Szeroką.  W związku z popełnionym wykroczeniem mundurowi podjęli interwencję. Zatrzymany mężczyzna był wyraźnie pobudzony ruchowo, a podczas próby wylegitymowania rzucił się do pieszej ucieczki. 25-latek został jednak szybko złapany. Jak się okazało posiadał przy sobie 9 gramów amfetaminy oraz woreczek wypełniony suszem roślinnym koloru zielonego. Wobec zatrzymanego dalsze czynności prowadzi Policja.

23-10-2017
Miasto zabytków

We wtorek, 24 października,  Książnica Kopernikańska zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Toruń miasto zabytków. Tym razem punktem odniesienia będzie dla nas Ludwik Zamenhof.

Zaczniemy od niego, jednak to nie genialny twórca esperanto znajdzie się w centrum naszego zainteresowania (choć o nim też sporo powiemy, przede wszystkim z tego powodu, że 2017 został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Ludwika Zamenhofa). Głównym bohaterem spotkania będzie - jak zawsze - Toruń i jego mieszkańcy, w okresie zakreślonym przez lata życia Zamenhofa. A sporo się wydarzyło od 1858 do 1917 roku.

Katarzyna Kluczwajd opowie o zmianach w urbanistyce i architekturze miasta, o fascynacjach torunian i kulturze popularnej tego czasu, o sztuce i jej percepcji, ciekawych miejscach i zabytkach, o synagodze i antysemityzmie (którego "nie było"). Teresa Nemere przedstawi historię Antoniego Grabowskiego, ucznia toruńskiego Gimnazjum Królewskiego, który był jednym z pierwszych esperantystów i znakomitym tłumaczem na język esperanto, m.in. epopei narodowej "Pan Tadeusz".

Spotkanie odbędzie się siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Początek o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

23976120
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2017 TV Toruń