Informacje: *** W czwartek 22 marca o godz. 19.00 Telewizja Toruń przeprowadzi bezpośrednią relację z meczu Energa Basket Ligi: Polski Cukier Toruń – BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski ***

INFORMACJE TV TORUŃ

21-03-2018
Konkurs dla Widzów

7 kwietnia o godz. 18.00 w Arenie Toruń odbędzie się koncert pt. ”12 Tenorów”.

Widzowie Telewizji Toruń, którzy wezmą udział w konkursie sms-owym  i poprawnie odpowiedzą na pytanie mogą wygrać bilety na ten koncert.

„Ilu tenorów wystąpi na koncercie 7 kwietnia w Arenie Toruń?

A) 8

B) 10

 C) 12

SMS-y z prawidłową odpowiedzią należy wysyłać do godz. 13.00 w piątek 23 marca na numer 72601 o treści:

TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C

Koszt SMS-a 2 zł 46 gr brutto

 

REGULAMIN KONKURSU "12 Tenorów”

§ 1. Założenia wstępne

1. Organizatorem Konkursu, prowadzonego pod nazwą „12 tenorów” (zwanym dalej jako “Konkurs”) jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu, ul. Tuwima 9, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116913 – zwana dalej “Organizatorem”, w imieniu którego działa Telewizja Kablowa Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. B. Głowackiego 2 – zwana dalej „Koordynatorem”.

2.         Konkurs organizowany jest w okresie od 21.03.2018 r. od godziny 17.00 do 23.03.2018 r. do godziny 13.00.

3.         Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu (pracownicy i wykonawcy), a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.         W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 powyżej (“Uczestnik”), będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

5.         Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Kablowej Toruń, ul. B. Głowackiego 2 w Toruniu oraz na stronie www.toruntv.pl

6.         Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

7.         Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”)  w składzie:

Specjalista  ds. reklamy – Halina Wiśniewska

Programista telegazety - Aneta Wnuk

Inspektor Informatyk - Gwidon Lewandowski

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające kryteria określone w par. 1 pkt 4, które w okresie trwania Konkursu przesłały na  nr 72601  treść: TVTOR.A lub TVTOR.B lub TVTOR.C. Przez prawidłowe rozwiązanie zadania konkursowego należy rozumieć przysłanie  sms-a  odpowiadającego na pytanie:

„Ilu tenorów wystąpi na koncercie 7 kwietnia w Arenie Toruń? ”   Odp.: A) 8, B)  10, C) 12

Nagrody zostaną przyznane trzydziestu Uczestnikom, którzy jako pierwsi udzielą poprawnej odpowiedzi   w formie sms.

§ 3. Nagrody

1.  Nagrodą w Konkursie  jest 30 wejściówek na Koncert 12 Tenorów, który odbędzie się w dniu 07.04.2018r.  w Arenie Toruń.

2.  Łączna wartość  nagród  wynosi 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto).

3.         W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu Organizator może odmówić przyznania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje kolejna osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi w sposób opisany w paragrafie 2. Regulaminu, która spełnia wszystkie warunki Konkursu.

4.         Fundatorem nagrody jest Polska Press Sp. z o.o., a odbiór nagród odbędzie się w siedzibie TV Toruń, w dniach 26 i 27.03.2018 r. w godz. 9.00 – 15.30.

5.         Koordynator poinformuje Zwycięzców w dniu zakończenia konkursu, wysyłając do nich sms.

6.         W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nieodebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7.         Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8.         Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca nagrody spełnia warunki określone  w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.

9.         Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli jej zdobywca spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

10.       Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń  w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§ 4. Reklamacje

1.         Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem oraz otrzymaniem nagrody należy składać bezpośrednio na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem: MSM-Telewizja Kablowa Toruń, ul. Tuwima 9 w Toruniu z dopiskiem „Konkurs 12 Tenorów” w terminie 1 dnia od daty wyłonienia Zwycięzcy.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Telewizję Kablową Toruń z siedzibą w Toruniu moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z „Konkursem 12 Tenorów” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść”.

2.         Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3.         Reklamacje rozpoznaje Dyrektor Telewizji Kablowej w terminie 1 dnia od daty jej otrzymania. Decyzja  w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

1.         Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest MSM z siedzibą w Toruniu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu i będą przechowywane w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

2.         Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska, miejsca zamieszkania oraz treści jego odpowiedzi na zadanie Konkursowe na antenie Telewizji Kablowej Toruń.

3.         Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 2 poprzez udział w Konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich  z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.

§          6. Pozostałe

1.         Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Toruniu po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

2.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.toruntv.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach z witryną www.toruntv.pl

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

4.         Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.

21-03-2018
Zrównoważony Toruń

Arcadis, wiodąca globalna firma projektowo-doradcza działająca w 70 krajach, opublikowała pierwszą edycję raportu Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis, w którym porównała 50 największych polskich miast. Zestawienie przygotowano na podstawie 45 wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Ranking ma na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej. Opracowanie prezentuje ponadto ciekawe i innowacyjne projekty, dzięki czemu stanie się swoistym katalogiem dobrych praktyk dla władz miejskich.

W pierwszej trójce rankingu znalazły się kolejno Warszawa (1. miejsce), Toruń (2. miejsce) i Wrocław (3. miejsce). Stolica zawdzięcza swoją pozycję lidera przede wszystkim wysokim ocenom w obszarze społecznym (1. miejsce) i gospodarczym (1. miejsce), gdyż w obszarze środowiska zajęła dopiero 44. miejsce. Na drugim miejscu uplasował się Toruń, który jako jedno z nielicznych miast uwzględnionych w rankingu zachowuje równowagę między trzema obszarami rozwoju (społeczeństwo – 14. miejsce, środowisko – 8. miejsce, gospodarka – 6. miejsce). W skali całego raportu widoczna jest silna korelacja między dobrymi wynikami w obszarach gospodarki i społeczeństwa, a potwierdzeniem tego może być choćby Wrocław (społeczeństwo – 3. miejsce, środowisko – 37. miejsce, gospodarka – 2. miejsce,).

Toruń to miasto pozytywnych zmian. Stawia na rozwój gospodarczy, udzielając aktywnego wsparcia przedsiębiorcom. Miasto słynie z pięknej zabudowy średniowiecznej, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, co przekłada się na wzmożony ruch turystyczny”. – komentuje Anna Rusek, Dyrektor Pionu Środowiska w Arcadis i dodaje: „Toruń, podobnie jak pozostałe miasta z podium rankingu to duży, rozwinięty ośrodek miejski, który pełni funkcję regionalnego centrum ekonomicznego. Wybija się nie tylko na tle regionu, ale również całego kraju”.

21-03-2018
Niedziela na budowie

Gdzie dokładnie będzie lądowisko dla helikopterów? Co się mieści w budynku z wysokim, czerwonym kominem? Czy prace idą zgodnie z planem? O to wszystko będzie okazja zapytać w najbliższą niedzielę (25 marca) podczas kolejnego dnia otwartego na budowie bielańskiej lecznicy.

Budowę zwiedzą trzy 20-osobowe grupy. Pierwsza wejdzie na teren o godz. 11, druga o 12.30, trzecia o 14. Na Bielanach trzeba być jednak 15 minut wcześniej (uczestnicy muszą włożyć kaski i odblaskowe kamizelki oraz wysłuchać wskazówek dotyczących zasad zwiedzania). W spacerze może wziąć udział każdy, także dzieci, ale tylko pod opieką dorosłych. Jak się przygotować? Przede wszystkim należy mieć odpowiednie obuwie, najlepiej trekkingowe z grubymi podeszwami. Jeśli będzie padał deszcz lub deszcz ze śniegiem sprawdzą się kalosze.

Podczas ostatniego dnia otwartego (11 marca) uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć wnętrze budynku administracyjnego. Oglądali także nowy gmach główny i pozostałości zrównanej z ziemią starej kotłowni. Interesowało ich gdzie dokładnie będzie się znajdowało lądowisko dla helikopterów medycznych, w jaki sposób budynki mają być ze sobą połączone, którędy poprowadzony zostanie wjazd do szpitala i co się stanie ze starym budynkiem. Także generator będący zapasowym źródłem prądu dla lecznicy.

Udział w wycieczce jest bezpłatny, trzeba się tylko wcześniej zapisać. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu 56 656 21 22 lub wysyłając zgłoszenie na adres zwiedzanie-wszz@kpim.pl. Poproszeni będziemy o podanie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, a w przypadku dzieci także wieku.

Na wszystkich uczestników wycieczki czekają upominki. Każdy dorosły otrzyma apteczkę samochodową. Będą też niespodzianki dla dzieci. Zwiedzającym zrobimy pamiątkowe zdjęcia, z których powstanie później wielkoformatowa grafika. Będzie ona prezentowana na terenie nowego szpitala.

Kolejne wycieczki zaplanowano w terminach: 8 i 22 kwietnia, 6 i 20 maja, 3 i 17 czerwca oraz 1 lipca. Po wakacyjnej przerwie zwiedzanie zostanie wznowione we wrześniu.

21-03-2018
Przyjazna Starówka

Od 1 kwietnia 2018 roku w wybranych restauracjach i kawiarniach toruńskiej starówce będzie można bezpłatnie skorzystać z toalety.

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta przeprowadziło wśród właścicieli lokali gastronomicznych na starówce ankietę mającą na celu zbadanie opinii na temat bezpłatnego udostępnienia toalet dla turystów, tzw. free toilet. Ankieta została przeprowadzona podczas spotkania zorganizowanego przed rozpoczęciem sezonu turystycznego w dniu 6 marca 2018 r. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że przedsiębiorcy na starówce są przychylnie nastawieni do tego pomysłu. Należy podkreślić, że 17 właścicieli od razu zadeklarowało chęć nieodpłatnego udostępnienia toalety turystom.

Aby zachęcić właścicieli gastronomii do udostępniania swoich toalet, prezydent Michał Zaleski podjął decyzję o obniżeniu o 15% stawki czynszu najmu terenu pod letnie ogródki gastronomiczne, usytuowane na drogach wewnętrznych zespołu staromiejskiego, dla ich właścicieli, którzy nieodpłatnie udostępnią toaletę turystom niebędącym klientami lokalu. Dotyczy to lokali w następujących lokalizacjach: Rynek Staromiejski, ulice: Różana, Szeroka, Królowej Jadwigi, Chełmińska (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Rynek Staromiejski), Rynek Nowomiejski (wydzielona krawężnikiem środkowa część ul. Rynek Nowomiejski - płyta Rynku Nowomiejskiego, bez okalającej ją jezdni i chodników i z wyłączeniem działek nr 134 i 135), Wielkie Garbary (od skrzyżowania z ul. Ślusarską do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi), Żeglarska (od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Rynek Staromiejski).

Przedsiębiorcy działający na terenie zespołu staromiejskiego wciąż mogą zgłaszać się do programu „Moja starówka”. Partnerami tego programu lojalnościowego jest już 58 podmiotów, wśród których są m.in. sklepy odzieżowe, obuwnicze, optometrie, restauracje, kluby, kawiarnie, księgarnie, instytucje kultury. Osoby, które są już posiadaczami karty rabatowej „Moja starówka”, otrzymają około 10-15 proc. zniżki na zakupy czy usługi, zależnie od oferty partnera programu.

21-03-2018
Kierunek: Azja

Delegacja z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod przewodnictwem prorektora UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym prof. dr. hab. Wojciecha Wysoty odbyła w marcu wizyty w Chinach i na Tajwanie.

Podczas wyjazdu do Chin delegacja z UMK wzięła udział w spotkaniu z ambasadorem Polski w Chinach Wojciechem Zajączkowskim oraz przedstawicielami partnerskich uniwersytetów z Pekinu i Tianjinu. Było to pierwsze w historii UMK spotkanie w placówce dyplomatycznej RP przygotowane z inicjatywy JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, a jego temat stanowiło podsumowanie kilkudniowej promocji nowych kierunków studiów, kursów i summer campów organizowanych przez wydziały UMK.

Podczas wizyty w Chinach zaplanowano również spotkania z przedstawicielami uczelni z prowincji Zhejiang, którzy w listopadzie 2017 r. gościli na UMK podczas Polsko-Chińskiego Seminarium Edukacyjnego. Tematem rozmów była kontynuacja i rozwój dotychczasowej współpracy.

W programie wyjazdu znalazło się także podpisanie przez prof. dr. hab. Wojciecha Wysotę, prorektora UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym, umowy z Beijing International Studies University dotyczącej pobytu studentów studiów polonistycznych z BISU na UMK.

W skład delegacji z UMK w Chinach weszli przedstawiciele Wydziału Chemii, Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Działu Współpracy Międzynarodowej UMK.

Aktualnie na UMK pełny cykl studiów odbywa 24 studentów z Chin (studia polonistyczne, Management, English Studies), a 18 kształci się na organizowanych przez nasz Uniwersytet kursach języka angielskiego.

UMK ma obecnie podpisanych 10 umów bilateralnych z partnerami z Chin.

Podczas wizyty na Tajwanie (14-17 marca 2018 r.) delegacja UMK rozmawiała m.in. o współpracy z uczelniami tajwańskimi w zakresie wspólnych projektów naukowych, ofercie studiów medycznych i kursów językowych.

Przedstawiciele UMK spotkali się z władzami National Chengchi University w Tajpej i partnerskiego National Central University oraz z Dyrektorem Generalnym Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej Maciejem Gacą.

Wśród najważniejszych tematów podjętych przez delegację UMK znalazły się m.in. współpraca Wydziału Nauk o Ziemi w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych dotyczących zmian klimatu, kursy języka polskiego dla Tajwańczyków na UMK (obecnie na różnych rodzajach kursów języka polskiego uczy się w Tajpej ponad 200 uczniów) oraz możliwość studiowania w Collegium Medicum UMK tajwańskich studentów (od kilku lat ich liczna reprezentacja kształci się na kierunkach medycznych w Polsce). Ponadto strona tajwańska przedstawiła ofertę stypendialną dla studentów uczących się języka chińskiego na UMK, na kierunku kulturoznawstwo (specjalność: Kultura Dalekiego Wschodu).

W skład delegacji z UMK na Tajwanie z prorektorem prof. dr. hab. Wojciechem Wysotą na czele weszli także przedstawiciele Wydziału Filologicznego, Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Działu Współpracy Międzynarodowej.

21-03-2018
Nominowana do nagrody

Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest jedną z trzech osób nominowanych do finału Nagrody im. Artura Rojszczaka przyznawanej przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Młoda badaczka z Katedry Astronomii i Astrofizyki UMK, pełnomocniczka dziekana WFAiIS UMK ds. promocji została wyróżniona za unikalne łączenie doskonałości i samodzielności naukowej z tworzeniem platformy wiedzy dla młodego pokolenia.

Dr Agata Karska w sposób niestandardowy popularyzuje naukę oraz włącza uczniów i studentów w badania prowadzone w profesjonalnych zespołach badawczych. Przykładem takich przedsięwzięć może być międzynarodowy program stażowy TAPS, zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie oraz wiele innych (ostatnio wymiana akademicka z DAAD, której dr Karska jest pomysłodawcą i organizatorem). Poprzez szereg niesztampowych działań organizacyjnych, tworzy unikalny "interfejs" nauka-społeczeństwo i angażuje do współpracy społeczność akademicką WFAiIS.

Oprócz działań popularyzatorskich, dr Karska prowadzi intensywne badania naukowe. Jej największym osiągnięciem badawczym jest wskazanie dominującego źródła pary wodnej obserwowanej w podczerwieni w okolicach bardzo młodych gwiazd, wokół których niebawem powstaną planety. Okazuje się, że para wodna powstaje głównie w falach uderzeniowych związanych z wyrzutami dżetów materii i dodatkowo oświetlanych promieniowaniem ultrafioletowym. Wyniki te pozwalają zrozumieć procesy oddziaływania młodych gwiazd na ich najbliższe otoczenie.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy - poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi - wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Nagroda jest formą upamiętnienia jednego z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tragicznie zmarłego filozofa dr. Artura Rojszczaka. Nagroda ma promować naukową wrażliwość i honorować tych, którzy przekraczają granice swoich specjalizacji (...) i robią coś cennego dla innych. Więcej o Nagrodzie

Finałowy etap rywalizacji o Nagrodę odbędzie się 12 maja 2018 r. we Wrocławiu podczas dorocznego spotkania Klubu Stypendystów FNP. W czasie spotkania troje nominowanych (oprócz dr Agaty Karskiej, to dr Magdalena Kowalska z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz dr Andrzej Affek z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) przedstawią 20-minutowe referaty prezentujące zarówno dokonania naukowe, jak również działania o charakterze społecznym. Laureata Nagrody im. Artura Rojszczaka wybiorą członkowie Klubu Stypendystów FNP.

Dr Agata Karska - jest pracownikiem naukowym w Centrum Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Później odbyła studia doktoranckie w International Max Planck Research School w Garching k. Monachium, a doktorat obroniła na Uniwersytecie w Lejdzie w 2014 roku. Jest laureatką nagrody “For Women in Science” L’Oreal, UNESCO i Fundacji Christine Nusslein-Volhard w Niemczech (w 2012 roku) oraz Nagrody Naukowej “Polityki” w kategorii nauk ścisłych (w 2015 roku). Poza tym dr Karska angażuje się w działalność popularyzującą naukę, jest członkiem Rady Programowej Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Observing Programmes Committee w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO), przyznającym czas obserwacyjny na największych teleskopach w Chile.

 

21-03-2018
Spotkanie w Książnicy

W czwartek, 22 marca, Książnica Kopernikańska zaprasza na kolejne spotkanie, przygotowane przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Książnicę Kopernikańską. Gościem będzie prof. Andrzej Strobel. Toruński astronom przedstawi prelekcję „Jan Heweliusz – Początki uświadamiania fizyczności Wszechświata”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Książnicy przy ul. Słowackiego 8. Początek  o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Prof. Strobel o dokonaniach Heweliusza: Konsekwencją koncepcji Kopernika było umieszczenie Ziemi w układzie słonecznym jako jednej z planet. Tym samym dokonano przeniesienia cech jakie ma Ziemia na inne ciała niebieskie. To rozumienie fizyczności rozszerzano stopniowo na wszystkie zjawiska niebieskie. Jan Heweliusz jako jeden z pierwszych wkroczył na tę drogę dociekań. Jednym z głównych przedmiotów jego badań był Księżyc. Badania Heweliusza dały początek wielowiekowemu procesowi, który ciągle kształtuje oblicze współczesnego świata.

Prof. Andrzej Strobel ukończył astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od roku 1965 aż do emerytury pracował w Instytucie Astronomii i Centrum Astronomii UMK. Zajmował się m.in. klasyfikacją widmową gwiazd, własnościami gromad otwartych, gwiazdami nowymi i supernowymi.

Po prelekcji prof. Strobla prezentacja oryginału dzieła Heweliusza ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej.

21-03-2018
Teraz w Artusie

Centrum Kultury Dwór Artusa zaprasza - Grupa Teraz - Wiosna ach to Ty… - spektakl improwizowany. 22 marca 2018 r. / czwartek / godz. 19:00 / Dwór Artusa / Sala Mała. Bilety: 10/15 zł.

W marcu wiosna zawita nie tylko do kalendarza, ale także do spektaklu Grupy Teraz. Członkowie grupy opowiedzą o traumie pierwszego dnia wiosny. Jak to jest źle, gdy wszystko kwitnie i brak tej uroczej szaroburości, gdy w końcu słońce świeci, gdy jest ciepło, a rano nie ma tego cudownego skrobania szyby samochodu. I o tym jak jest świetnie, gdy wszyscy uciekną na dzień wagorowicza, a ty zatrzaśniesz się sam w klasie matematyczno-fizycznej. Bez komórki i bez kontaktu ze światem zewnętrznym.  A z pomocy są tylko… pomoce naukowe (tablice algebraiczne i symbole układu SI).

Toruńska Grupa Improwizacyjna Teraz powstała w grudniu 2012 roku. Pewnego wieczora marznący w pubie jegomoście spontanicznie wskoczyli na scenę i tak trwa to do dziś. Przez paręnaście miesięcy działalności zdążyli poznać się na wskroś, płakać po rozstaniach i cieszyć się z nowych nabytków. W pocie czoła szlifowali warsztat improwizatorski, ćwicząc się zarówno w krótkich, jak i w długich formach impro. Nauczyli się słuchać, patrzeć, mówić, chodzić, gestykulować i wyrażać emocje. Następnie nadludzkim wysiłkiem zdołali opanować sztukę wykonywania tych wszystkich czynności jednocześnie.

21-03-2018
Galeria Forum

Galeria Forum na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na wystawy malarstwa Katarzyny Czuchnowskiej ("Powrót") i Cypriana Biełańca ("Trompe l'oeil"). Wernisaże obu wystaw zaplanowano na 22 marca 2018 r.

Kuratorem ekspozycji, które będą udostępnione zwiedzającym do 20 kwietnia br., jest prof. dr hab. Kazimierz Rochecki z Zakładu Rysunku UMK. Otwarcie wystaw rozpocznie się w najbliższy czwartek o godz. 13:00 w siedzibie WSzP przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu.

Przypominamy, że Galeria Forum czynna jest codziennie oprócz niedziel (w godz. od 8:00 do 20:00). Jej kierownikiem jest art. mal. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK z Zakładu Kształcenia Artystycznego. Wstęp do Galerii jest wolny.

26390195
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń